Atuliqtitauyuq RTW pidjutingit

Publication Date: 
September 03 / 2019

Atuliqtitauyuq RTW pidjutingit ihuatqiyauyukhaugaluaq aatlattumut ihariagiyanginnik timiqutigiyarnut. Uqaqatigiyakhatit tamainnut havaktimiknut aaniqtuqaqtinnagu, taimaa naunairiami qilaminnuaq iniriami ikayuriami havaktuq Havaliffaariamikni qilaminnuaq aaniqnaittumik aaniaqnaittumiklu.