ᕿᓂᕐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᓂᑦ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᑦᓯᒪᓂᕐᒧᑦ: ᑲᑎᒃᑭᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᓄᖃᖅᑏᑦ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓕᕆᔩᑦ

ᑐᓴᖅᑕᐃᓐᓇᕆᓯᒪᒻᒥᔭᕋᓗᐊᕗᑦ: ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᓂᖅ ᓇᕿᑦᑎᕙᖏᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᓕᕋᐃᒻᒪᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓃᕋᐃᒻᒪᑦ ᓇᕿᖅᑎᕙᖏᑦᑐᖅ – ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᖅᑐᖅ 24/7.

ᑕᒪᓐᓇ ᓱᓕᓗᐊᖅᑐᖅ ᓄᖅᑲᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓕᕆᔨᑦᑎᓐᓄᑦ. ᐱᖃᑎᖃᖅᑐᑎᑦ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓕᕆᔨᓂᑦ, ᐅᐸᑦᑕᐅᖅᑳᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ, ᑕᕝᕗᖓᑦᑕᐅᑎᒋ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᖅᑐᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᔪᓂᑦ ᐅᑭᐅᑕᖅᑐᒥ ᐃᒪᐃᖃᑦᑕᖅᑐᑎᑦ ᐱᑕᖃᕈᓐᓃᖅᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓐᓂ ᐋᓐᓂᐊᕐᓇᐃᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᕐᓂᐅᔪᑦ. ᑭᓯᐊᓂ ᑕᒪᓐᓇᑐᐊᖑᖏᑦᑐᖅ – ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕆᐊᖃᕐᒥᔪᑦᑕᐅᖅ ᐱᓂᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᔾᔭᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ.

ᐊᐃᑉᐸᖓᓂ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑐᓂᔭᑦᑎᓐᓂᑦ ᐅᕗᖓ Aboriginal Business Quarterly (ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓇᒻᒥᓂᖃᖅᑐᓄᑦ ᐱᖓᓱᓂᑦ ᑕᖅᑭᓂᑕᒫᑦ) (ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓕᖅᑐᑦ ᒫᓐᓇ ᐅᑭᐅᖓᓂ 2019 ᐅᖃᓕᒫᒐᖅ), ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᒪᐅᖅᑐᒍᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᓄᖅᑲᑎᓂ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓕᕆᔨᓂᑦ. ᐅᕙᖓ ᐃᓕᔅᓯᓐᓂᓕᒫᖅ ᑲᔪᖏᖅᓴᐃᔪᖓ ᐅᖃᓕᒫᕐᓗᑎᑦ ᐊᒻᒪ ᑕᑯᓗᒋᑦ ᓱᒻᒪᑦ ᐃᓅᓇᓱᐊᖅᐸᒻᒪᖔᑕ ᐊᑦᑕᓇᖏᑦᑐᒥᑦ ᖃᐅᑕᒫᑦ.

ᖁᔭᓐᓇᒦᖅᑕᒃᑲ ᑐᓂᓯᓂᖏᓐᓄᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂᑦ ᐅᕙᑎᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐊᑕᖏᖅᑐᒍ, ᖁᔭᓕᔪᖓ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᔪᓕᕆᔨᑦᑎᓐᓄᑦ ᑲᔪᖏᖅᓯᒪᐃᓐᓇᕐᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᒥᑦ ᐊᑦᑕᓇᐃᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ, 24/7.

ᑕᐃᕝ ᒍᕋᓐᑎ

 

Aboriginal Business Quarterly Magazine - Winter 2019 - Page 30 - Exploring a Career in Safety