ᐱᕙᓪᓕᐊᓕᓵᖅᑐᑦ

ᐱᕙᓪᓕᐊᓕᓵᖅᑐᑦ

ᐋᒎᓯ 08 / 2017
ᐃᓕᓐᓂᐊᕈᒪᓂᖃᖅᑮᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᓄᑦ ᑐᐊᕕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒥᑦ? ᐱᓕᒻᒪᔅᓴᕆᐊᖃᖅᑮᑦᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᕝᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖓᓄᑦ? ᐊᖏᕈᕕᒋᑦ, ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᑐᒍᑦ ᐅᓪᓘᓐᓂᒃ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᐃᓕᓐᓂᑦ.    
ᔪᓚᐃ 18 / 2017
ᔭᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᔪᓚᐃ 18, 2017) - ᔪᓚᐃ 14, 2017, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᓯᑕᒪᓂᑦ ᐸᓯᔭᑦᓴᙳᖅᑎᑦᓯᓚᐅᖅᑐᖅ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒻᒥᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ ᔭᓗᓇᐃᕝᒥᑦ, ᒪᓕᓪᓗᒍ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖓᓂᑦ. ᐊᒥᓱᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᑦ...
ᔫᓂ 07 / 2017
ᔭᐃᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᑎᐊᖅ (ᔫᓐ 7, 2017) – ᑕᒪᓐᓇ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓂᑦ ᐱᖏᖕᓇᖅᑐᓕᕆᑲᓴᐅᑎᓂᖅ  ᓄᓇᑦᑎᐊᒥᑦ  ᓄᓇᕗᒻᓪᓗ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᐳᑦ ᐊᕐᕌᒍᒋᓕᖅᑕᖓᓂᑦ 60−ᓂᑦ ᐅᔭᕋᖕᓂᐊᕐᕕᖕᓂᑦ ᐱᖏᖕᓇᖅᑐᓕᕆᕙᖕᓂᖅ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᐊᕐᕌᒎᔪᒥᑦ, ᐃᓄᓕᒫᓂᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᖅᑎᑦᑎᓛᖅᖢᑎ ᓯᕙᑖᕐᕕᖕᒥᑦ, ᔫᓐ 10. ᑖᒃᑯᐊ...
ᒪᐃ 23 / 2017
ᔭᓗᓇᐃ ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᒪᐃ 23, 2017) – ᒪᐃy 10, 2017−ᒥ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒡᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ 9−ᓂᒃ ᐸᓯᔭᒃᓴᐅᔾᔪᑎᓂᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒧᐊᖅᓯᓚᐅᖅᐳᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥ’ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᒪᓕᒃᖢᒍ. ᖃᔅᓯᑲᓪᓚᐃᑦ ᓈᓴᖅᑕᐅᔪᑦ...
ᒪᐃ 01 / 2017
ᔭᓗᓇᐃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᔫᓂ 1, 2017) – ᐊᐅᓚᔪᖅ ᑕᕐᕆᔭᐅᓯᐅᖅᑕᐅᔪᖅ ᐊᕐᕕᐊᓂ ᐊᖓᔪᒃᖡᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᕕᖕᒥ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓂᒃ ᒪᒃᑯᒃᑐᓂᒃ ᐅᔾᔨᕈᓱᒋᐊᒃᑲᓐᓂᖁᔨᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᓂ ᐊᑦᑕᕐᓇᕈᓐᓇᖅᑐᓂᒃ, ᓵᓚᒃᓴᖅᓯᒪᓕᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ #...
ᐊᐃᕐᕆᓕ 12 / 2017
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐃᐳᕈ 12, 2017) – ᐃᐳᕈ 10, 2017 –ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᑐᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᑐᐃᕕᖓᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᒧᑦ. ᔫᓯᐱ ᐳᕋᐅᓐ, ᐊᖓᔪᖄᖑᔪᖅ ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ...
ᕖᕝᕗᐊᕆ 24 / 2017
ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᕖᕝᕗᐊᓕ 24, 2017) – ᐱᖓᔪᐊᑦ, ᐃᑉᐱᒋᑦᑎᐊᕈᒪᓪᓗᒍ ᐃᓕᓴᕆᔪᒪᓪᓗᒍᓗ ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᒥᒃ ᐅᕕᖤᕈᖅᓯᒪᓐᓇᓛᖅᑐᖅ ᐅᓪᓗᖓᓂ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓂ (ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᒃᑯᑦ) ᓄᓇᕗᒻᒥ ᓄᓇᑦᓯᐊᒥᓪᓗ ᐊᐅᐸᔪᒃᑐᓂᒃ...
ᔮᓄᐊᕆ 09 / 2017
ᔭᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ, (ᔮᓐᓄᐊᓕ 9, 2017) – ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᑐᑦ ᒪᕐᕉᓐᓂᒃ ᓴᖅᑮᓐᓂᖏᓐᓂᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᐅᑎᓂᒃ, ᐃᓚᓕᐅᔾᔭᐅᓯᒪᔪᑦ WSCC Connect-ᒧᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᑎᓂ ᐅᓂᒃᑳᕐᓂᖅ ᐱᕕᖃᖅᑎᑦᑎᓲᖑᕗᖅ...
ᔮᓄᐊᕆ 03 / 2017
ᔭᓗᓇᐃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᔭᓄᐊᕆ 3, 2017) − ᐅᓪᓗᒥ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ (WSCC) ᑐᖓᓱᑦᑎᑦᑎᕗᑦ ᐱᔭᑦᓴᖅᑖᖅᑎᑕᐅᓵᖅᑐᒥᒃ ᐹᑐᕆᒃ ᔅᑳᑦ ᔭᓗᓇᐃ, ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᐅᑕᖅ, ᓄᑖᒥᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑖᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐅᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᒥᒃ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥᐅᓄᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᓪᓗ...
ᓄᕕᐱᕆ 30 / 2016
ᔭᓗᓇᐃᕝ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ, (ᓄᕕᐱᕆ 30, 2016) – ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑦ ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᓄᑖᖑᔪᖅ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᓯᒧᑦ ᒪᓕᒋᐊᓕᒃ, ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᑯᓯᖅᓯᐊᕐᒥ. ᑖᓐᓇ ᒪᓕᒋᐊᓕᒃ ᑐᑭᓯᒋᐊᖅᑎᑦᑎᔪᖅ ᒪᑯᓂᖓ: ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓂᕐᒥᑦ ᓴᖅᑭᔮᕐᕕᐅᓂᕐᒧᑦ...