ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑎᒍᑦ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᑐᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᒧᑦ

ᐊᐃᕐᕆᓕ 12 / 2017

ᑐᓴᒐᒃᓴᖅ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑎᒍᑦ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᑐᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᔪᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᒧᑦ

ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᑦ (ᐃᐳᕈ 12, 2017) – ᐃᐳᕈ 10, 2017 –ᖑᑎᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᑐᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᖅᑲᑐᐃᕕᖓᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᕐᒧᑦ.

ᔫᓯᐱ ᐳᕋᐅᓐ, ᐊᖓᔪᖄᖑᔪᖅ ᓴᓇᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᕐᔪᐊᖏᓐᓄᑦ, ᐃᖅᑲᑐᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑦᑎᓚᐅᖅᑐᑦ ᐱᖓᓲᓕᖓᔪᓄᑦ ᐱᓂᕐᓗᓐᓂᒃᑯᑦ ᒪᓕᓪᓗᒍ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ ᐊᒻᒪᓗ  ᐋᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑎᒍᑦ.  ᑖᑯᐊ ᐃᓚᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᒡᓂᑦ ᐅᔾᔨᖅᓴᓚᐅᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᐋᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓗ, ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᔪᓂᑦ 4(1)(b)−ᒥ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᓚᐅᖏᓐᓂᖓᓄᑦ ᐊᖓᔪᑳᕆᔭᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᓚᐅᖏᒻᒪᒋᑦ ᐱᔭᕇᓯᒪᔭᕆᐊᖏᓐᓂᑦ  ᐊᖏᖅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᓇᓱᓐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ, ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᔪᓂᑦ 16(c)−ᒥ ᐋᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑎᒍᑦ.

ᑖᑯᐊ ᐃᖅᑲᑐᒐᒃᓴᖑᖅᑎᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᐃᓚᖃᕐᒥᔪᑦ ᔭᓄᐊᕆ 27, 2017−ᐅᑎᓪᓗᒍ ᑎᑎᖃᓄᑦ ᑐᖅᑯᖅᑕᕕᓂᕐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑎᒃ ᐃᑲᓗᓐᓂᑦ ᓄᓇᓕᐸᐅᔭᒃᑯᓐᓂᑦ, ᐊᖓᔪᖄᕆᔭᐅᔪᖅ ᑮᑦ ᐸᐃᓐᔅ−ᒥ; ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ, ᐱᓐ ᖁᕕᖅ ᓄᑲᖅᖠᖅ.

ᑖᑯᐊᓕᒫᑦ ᐸᓴᒍᓲᑎᒋᔭᐅᔪᑦ ᓱᕋᑦᓯᓯᒪᔪᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐅᓚᐅᖅᑐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐋᓐᓂᓚᐅᕐᒪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᖢᓂ ᐃᖃᓗᐃᑦ ᐊᒃᑕᕐᕕᖓᓂᑦ ᐃᐳᕈ 18, 2016−ᖑᑎᓪᒍ ᓄᓇᓯᐅᒻᒧᑦ ᐊᒃᑕᐅᒻᒧ ᖃᓪᓕᖅᑕᐅᓚᐅᕐᒪᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑦᑎᒋᐊᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓕᒫᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓕᒫᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐅᑯᐊ ᐃᓚᒋᔭᐅᓪᓗᑎᒃ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᑦ ᐊᑐᐃᓇᐅᑎᑦᑏᓇᕆᐊᓖ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒥᑦ; ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᑎᓗᑎᒃ, ᐊᔪᕆᖅᓱᐃᔪᑎᓂᒃ, ᐱᓕᒻᒪᑦᓴᐃᓂᕐᒥᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐅᑦᑎᖅᓱᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑏᑦ ᓴᐳᒻᒥᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐋᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᓪᓗ; ᐊᒻᒪᓗ ᐅᔾᔨᖅᓱᑦᑎᐊᕐᓗᒋᑦ ᐊᑐᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ  ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᒥᑦ ᒪᓕᑦᑎᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐊᑦᒪᓗ ᐋᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᖏᑎᒍᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑏᑦ ᐃᖅᑲᐃᑎᑕᐅᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕆᕗᑦ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥᓃᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐃᓚᒋᒻᒪᒍ ᑲᒪᑦᑎᐊᕆᐊᖃᕐᓂᐅᑉ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᔭᒥᓂᒃ.

ᑭᖑᓪᓕᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᖅᑕᐃᕕᑦᓴᖓ ᐋᕿᑦᑕᐅᓯᒪᔪ ᒪᐃ 1, 2017−ᒥ ᐃᖃᓗᐃᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ.

-30-

ᑭᒻ ᐅᐊᓪᑯ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑖ: (867) 920-3846
ᐊᑭᖃᖏᑦᑐᒃᑯᑦ: (800) 661-0792

ᖃᐅᔨᒪᓂᐊᖅᐳᑎᑦ:
1. ᑖᓇ ᖃᓄᐃᓐᓂᐅᔪᖅ ᐃᖅᑲᑐᐃᕕᑰᖅᑎᑕᐅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ, ᐃᓚᒃᑲᓐᓂᖏᓐᓂᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖅᑕᖃᓗᐊᖏᑦᑐᖅ ᑐᓴᖅᑕᐅᔪᑦᓴᓂᑦ.
2. ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ ᐊᒡᒍᖅᓯᒪᔪᓂᑦ 11, ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓯᒪᒻᒪᑦ ᐱᑕᖃᕆᐊᓕᓐᓂᑦ ᑐᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖏᑦᑐᓂᒃ ᐃᓚᒋᔪᓄᑦ ᐃᓅᓯᖓᓄᑦ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒃᓴᓄᑦᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᓴᖅᑭᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ.  ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᖅᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒥᒧᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᓴᐳᒻᒥᐅᓯᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ ᐅᖃᖅᓯᒪᒻᒥᒻᒪᑦ ᐃᒻᒥᒨᖓᔪᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑏᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓄᑦ ᑐᓂᔭᐅᔭᕆᐊᖃᖏᒻᒪᑕ.  ᑖᑯᓄᖓ ᐱᖁᔭᐃᑦ ᐊᑖᓂᑦᑐᓄᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᓴᕿᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖏᒻᒪᑕ ᐃᒻᒥᒨᖓᔪᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓂᑦ ᐅᕝᕙᓗᓃᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓂᑦ ᑭᓇᑐᐃᓐᓴᕐᒥᒃ ᓇᓗᓇᐃᓯᔪᓂᑦ.