ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓴᒃᑯᑕᐅᔪᑦ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᓴᒃᑯᑕᐅᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑭᖏᑦ 2017−ᒧᑦ

ᓄᕕᐱᕆ 29 / 2016

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᓴᒃᑯᑕᐅᔪᑦ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᓴᒃᑯᑕᐅᓂᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑭᖏᑦ 2017−ᒧᑦ

ᔭᓗᓇᐃᑉ, ᓄᓇᑦᓯᐊᖅ (ᓄᕖᕝᕙ 29, 2016) – ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ (WSCC) ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᓗ ᓴᒃᑯᐃᕗᑦ 2017−ᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ.

ᐱᖓᔪᒋᓕᖅᑕᖓᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ, ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᓯᔾᔨᔾᔮᙱᑦᑐᑦ $2.00 ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ $100 ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓴᔪᓄᑦ.  ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑭᑕᐅᓇᓱᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᔪᒪᔾᔪᑎᖏᑕ ᐊᑭᖏᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᓐᓄᑦ ᐊᑭᒋᕙᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑕᖏᑦ ᐊᑕᐅᓯᑐᐊᑯᓗᒻᒥᒃ ᐊᑭᑕᖃᕐᓂᕈᓂ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓕᒫᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᑯᐊ ᐊᑭᖏᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐊᑐᓲᖏᑦ ᐱᒋᐊᕈᑎᖏᓪᓗᒋᑦ ᐋᖅᑮᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᓲᓄᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᒡᒍᑕᓄᑦ ᐊᑭᖏᓐᓄᑦ.

2017-ᒥ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐅᖓᑖᓅᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓂᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᑦ ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᖁᔭᐅᔾᔪᑎᖏᑕ ᐊᑭᖏᑦ (YMIR) ᐊᒥᓱᕈᕆᐊᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᕙᙵᑦ $88,600 ᐃᒪᓐᓇᐅᓕᕐᓗᑎᑦ $90,600. ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐅᖓᑖᓅᕆᐊᖃᙱᑦᑐᓂᑦ ᐊᒥᓲᓂᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᑦ ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᖁᔭᐅᔾᔪᑎᖏᑕ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᒥᓲᓛᕆᔪᓐᓇᖅᑕᖏᑦ ᑮᓇᐅᔾᔭᒃᓵᕆᔭᐅᔪᑦ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐊᑐᓲᖏᑦ ᓈᓴᐃᓪᓗᑎᑦ ᐊᑭᓕᖅᓱᐃᔾᔪᑎᒋᓂᐊᖅᑕᒥᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ.

ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᔪᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖏᑕ ᐊᑭᖏᑦ, ᐊᐅᓚᑦᑎᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑐᓴᕆᐊᕐᕕᖃᖅᑳᓲᑦ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒥᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ.  ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᓈᓴᖅᑕᐅᓲᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᓂᕆᐅᒋᔭᐅᔪᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐊᑭᒋᒐᔭᖅᑕᖏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖅᑎᒍᑦ ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᓂᐊᕈᒪᒐᓱᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥᓗ ᑮᓇᐅᔭᖅᑖᕋᓱᐊᕈᑎᓄᑦ ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᓄᑦ. ᐊᑭᖏᑦ ᓈᓴᖅᑕᐅᓲᑦ ᑕᒪᐃᓐᓂᓕᒫᖅ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᓪᓗᑎᑦ, ᐊᕕᑦᑐᖅᑕᐅᓪᓗᑎᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖃᐅᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓂᑦ.  ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑏᑦ ᐊᑭᖏᑦ ᐊᔾᔨᖃᖅᑐᑦ ᐊᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖃᐅᖅᑐᑦ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᐊᔾᔨᒌᑦᑐᒡᒍᑕᐅᔪᓂᑦ ᐊᑭᓕᐅᑕᐅᒍᒪᔾᔪᑎᒥᓂᖏᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᓄᑦ.

ᑕᐃᒪᓐᓇᑲᓐᓂᖅ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐊᑲᕐᕆᔮᖅᑐᒃᑯᑦ ᑕᑯᓂᐊᕈᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐊᔾᔨᒌᑦᑐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᐅᖅᑐᒡᒍᑕᐃᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᓕᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᑕᐅᔪᓄᑦ ᐊᕐᕌᒎᓂᐊᖅᑐᒧᑦ ᐊᑐᕐᓗᑎᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃ ᑲᓱᖅᑕᕈᑎᖓ ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᑲᓱᖅᑎᑦᑎᒍᑎᖓ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᓇᒻᒥᓂᖁᑎᓖᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖓ.  ᑕᑯᓂᐊᕈᓐᓇᖅᑕᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐅᓪᓗᒥᐅᔪᖅ ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᓯᒪᔪᓪᓗ ᐊᑭᖏᑦ ᒪᓕᑦᑐᒋᑦ ᖁᑦᑎᓐᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᐅᕐᓂᖏᑦ  ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕐᕕᒋᔭᐅᔾᔪᑎᖏᑦ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑲᓱᖅᑎᑦᑎᒍᑎᖓ ᑕᑯᓂᐊᕋᒃᓴᐅᕗᖅ ᐅᑯᑎᒎᓇ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ wscc.nt.ca ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ wscc.nu.ca. ᓇᕿᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᑲᓱᖅᑎᑦᑎᒍᑎᖓᑕ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑖ ᑕᐃᓃᑦᑐᖅ ᖁᓛᓂ ᒪᑉᐱᒐᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᓪᓗᒋᑦ ᓇᕿᑕᐅᓲᑦ ‘ᑕᑯᓂᐊᕐᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔾᔪᑏᖏᑦ ᐊᑭᖏᑦ’.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᕋᓱᐊᖏᓐᓇᖅᑐᑦ ᒪᑭᒪᑎᑦᑎᓗᑎᑦ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᕕᐅᔪᒥᒃ ᓴᐳᔾᔨᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᕐᔭᕕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᓐᓂᐊᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐊᑯᓂᐅᔪᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐊᖃᐃᓐᓇᐅᔭᙳᐊᖅᑐᑎᑦ ᑲᒪᒋᓂᐊᕐᓂᕋᖅᓯᒪᔭᖏᓐᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓗᑎᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓲᖏᓐᓂᒃ ᑎᒍᒥᐊᖅᑎᖁᑎᑦᑎᓐᓂᑦ ᖃᐅᔨᒪᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒻᒥ ᐊᑦᑕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᑎᓂᐊᕐᒪᑕ, ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᑦᑎᐊᕐᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ.

- 30 -

ᖃᐅᔨᒃᑲᕐᓗᒍ:
ᑭᒻ ᕚᓪᑯᕐ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᑐᓴᐅᒪᖃᑎᒌᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ
ᐅᖄᓚᐅᑎᖓ : (867) 920-3846
ᐊᑭᖃᙱᑦᑐᖅ : 1-800-661-0792 ᓇᕿᑦᑕᕐᓗᒍ 3846

 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐃᓛᒃᑰᖓᔪᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᑎᒥᐅᓪᓗᓂ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᖏᑕ ᐱᖁᔭᖓᓂᒃ, ᐊᑦᑕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᕐᓂᑦ, ᖄᖅᑎᑦᑎᒍᑎᓂᑦ ᐊᑐᖅᑐᑦ ᐱᖁᔭᖓ, ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᖏᑦ ᐱᖁᔭᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᕋᓛᖏᓐᓂᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᑐᕌᖓᔪᓂᑦ.

ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓲᕗᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᓲᑦ ᐃᒪᓐᓇᐸᓗᒃ 40,000−ᖑᔪᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ 4,000-ᐸᓗᓐᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓂ ᓄᓇᑦᓯᐊᕐᒥ ᓄᓇᕗᒻᒥᓗ.  ᑲᒪᒋᔭᖃᓲᖑᔪᒍᑦ ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᑦ 3,000−ᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᐊᑭᓕᖅᑕᐅᔪᒪᔾᔪᑎᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ 1,000−ᓂᒃ ᐅᖓᑖᓂ ᖃᐅᔨᓴᓲᖑᓪᓗᑕ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᖃᐅᔨᒪᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑕᐃᓕᒪᒐᓗᐊᕐᒪᖔᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᕗᑦ.  ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᐅᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᑖᒃᑯᑑᓂᖏᑎᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᓇᖅᑐᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᑐᐊᖑᓪᓗᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᖃᐅᔨᒪᓇᑦᑎᐊᖁᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑏᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᑕᐅᓯᐅᙱᑦᑐᒥᒃ ᐱᔨᑦᑎᕋᓲᖑᓂᑦᑎᓐᓄᑦ.  ᐅᐱᒍᓱᑉᐳᒍᑦ ᐱᔨᑦᑎᕋᕈᓐᓇᕋᑦᑕ ᐊᑐᖅᑐᒋᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᑕᒪᒃᑮᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᑉ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᖓᑕ ᐊᕕᑦᑐᖅᓯᒪᔪᖏᓐᓂᒃ.