NAOSH-ᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓ

NAOSH-ᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓ

ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᓪᓗ (NAOSH) ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖅ ᒪᐃ 6ᒥ – 12ᒧ, 2018

ᑲᓇᑕᒥ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑕ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖏᑦ ᐃᓕᓴᖅᓯᓛᖅᑐᑦ ᐱᓕᐅᑎᓂᕐᒥᓂᑦ 

ᑲᓇᑕᒥ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᖃᑕᐅᖁᔨᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᖁᔨᓪᓗᑎᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓂᕐᒧᓪᓗ (NAOSH) ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐊᓂᑦ.  ᐃᓚᒋᔭᐅᒋᑦ ᐱᓴᓱᖃᑕᐅᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᓵᓚᑦᓴᕋᓱᐊᖅᓱᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓕᓴᕆᔭᐅᖃᑕᐅᔪᓐᓇᕐᒥᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐃᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᑎᓪᓗ.  ᐱᔭᕐᓂᖅᑐᖅ ᖁᕕᐊᓇᕆᓪᓗᓂ.  ᐃᓱᒪᑦᑎᐊᓕᓗᑎᑦ ᐊᕗᖓᐅᖦᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ  ᐅᔾᔨᖅᓴᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᑎᒋ ᐱᒻᒪᕆᐅᑎᒌᒻᒪᖔᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕖᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖅᑕᐃᓕᓗᓂ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᑦᑕᐃᓕᒪᕕᐅᓗᓂᓗ! ᐊᑐᐊᒐᖏᑦ.