NAOSH-ᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓ

NAOSH-ᑯᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᖓ

ᐊᒥᐊᓕᒐᐃᑦ ᐅᐊᖕᓇᖓᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᕐᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᓄᐃᙱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒧᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᐊᓂᑦ ( NAOSH ), ᒪᐃ 7- ᒥᑦ 13- ᒧᑦ 2017.

ᖃᐅᔨᓂᐊᕋᕕᑦ ᖃᓄᐃᓕᕐᓂᐊᕐᒪᖔᑦᑕ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᖅᑎᓪᓗᑕ ᐅᑕᖅᑭᒋᑦ!