ᖃᓄᖅ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔩᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᓲᖑᕙᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᓘᑦᑖᕐᔪᐊᖓᓐᓂᒃ?

ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓗᑎᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕈᒪᓗᑎᑦ WSCC ᓘᓐᑦᑖᕐᔪᐊᕐᒥᒃ ᐋᓐᓂᐊᕕᒻᒦᓐᖔᖅᑑᑉ ᐅᓂᒃᑳᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ. ᑲᒪᔨ ᐱᑎᑕᐅᓂᐊᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᕐᕕᑦᓴᒥᒃ ᑐᑦᓯᕌᖑᔪᒥᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐋᓐᓂᐊᓂᕐᒨᖓᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎᖓᓐᓄᑦ.