ᖃᓄᐃᑦᑐᓂᒃ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᓐᓂᕈᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᖕᓇᖅᑐᓂᒃ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒻᒫᓂᒃᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᓄᑦ ᑐᓴᖅᑎᑎᓇᔭᖅᐳᖓ?

ᑐᓴᖅᑎᑦᑎᕙᒡᓗᑎᑦ ᐃᕝᕕ:

  • ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕ;
  • ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᓵᕐᓂᑯ ᐅᓪᓗᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕆᐊᖃᖏᑦᑐᖅ;
  • ᖃᐅᑎᓪᓗᒍᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒧᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᖏᑦᑐᖅ ᐱᕐᕈᓗᐊᕿᓚᐅᖅᑎᓪᓗᓂ;
  • ᖃᐅᔨᒪᔪᓐᓃᕐᑐᖅ; ᐅᕝᕙᓘᓐᓃ
  • ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓕᖕᒦᓚᐅᖅᐸᑦ 

(*ᓇᓕᐊᖕᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᒪᒃᑯᓂᖓ ᐊᑐᖅᑕᐅᓐᓂᑯᓂᒃ.)