ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓂᙶᖅᑐᒥᒃ ᓘᒃᑖᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑐᖃᓲᖑᕙ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓂᒃ ᐋᓐᓂᖅᑐᓂᒃ?

ᐋᓐᓂᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔪᖃᕋᔪᙱᑦᑐ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᓐᓂᙶᖅᑐᒥᒃ, ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒃᑯᑦ ᓘᒃᑖᒥ ᖃᐅᔨᓴᓕᑕᐃᓐᓇᓲᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᐋᓐᓂᓚᐅᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᓐᓃᖅᐸᓪᓕᐊᓕᕌᖓᑕ (MMR) ᐊᒻᒪ ᓱᓕ 

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒥᓄᑦ ᐅᑎᕈᓐᓇᙱᑎᓪᓗᒋᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑕᑯᔭᐅᕝᕕᒃᓴᖅᑖᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᐅᓲᖑᖕᒪᑕ ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎ ᐃᓅᓯᓕᒫᒥᓄᑦ ᐊᔪᕈᑎᖃᓕᕐᒪᖔᑦ (PMI).