ᐊᕐᕌᒍᔪᖅ ᐊᑭᓖᔾᔪᑎ ᑕᑯᓇᒍᓐᓇᖅᐸᕋ?

ᐄ, ᐊᕐᕌᒍᔪᖅ ᖃᖓᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑭᓖᔾᔪᑎᑦ ᑕᑯᓇᒍᓐᓇᖅᑕᑦ ᑎᑎᖃᑦ ᑕᐃᑲᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ. 

ᐱᖃᓯᐅᑎᓗᒍ ᑮᓇᐅᔭᒃᑯᕕᕕᑦ ᐊᑎᐊ, ᑐᕌᕈᑕ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕕᑦ ᓈᓴᐅᑕ ᐊᒻᒪ ᓇᐃᓈᖅᓯᒪᔪᒥᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᒪᓗᒍ ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᐊᑭᓖᔾᔪᑎᑦ ᑕᑯᓇᒍᓐᒪᖕᒪᖔᖅᐱᐅᒃ.