ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ ᖃᓄᐃᒻᒪᑦ ᖃᐅᔨᔭᕆᐊᖃᖅᐸᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐊᒃᑲ ᐲᖅᓯᕕᐅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ?

ᒪᓕᖃᑦᑕᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕆᔭᕐᓄᑦ ᐊᑭᖓ ᐃᑲᔫᓯᐊᓄᑦ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᖏᓐᓇᓕᕈᕕᑦ, ᐋᓐᓂᖅᑎᓪᓗᑎᑦ ᖃᐅᔨᓴᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐲᔭᐃᕕᐅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ. ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐃᓚᓐᓇᖓᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓱᓕᕝᕕᖃᖅᐸᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦ, ᓇᖕᒥᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᐃᑲᔫᓯᐊᓄᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᐃᑲᕋᓕᐅᖅᑕᓐᓂᒃ ᑕᖅᑭᓂᒃ 12−ᓂᒃ ᐋᓐᓂᓚᐅᖅᑎᓪᓗᑎᑦ.  

ᐊᑕᐅᓯᒃᒥᒃ ᐅᓄᕐᓂᖅᓴᓂᒡᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᑐᓂᓯᔪᓐᓇᖅᐳᑎᑦ: 

  1. ᓯᒃᑭᓕᐅᕈᑎᑦᑎᑦ;
  2. T4’s (ᐃᒻᑲᒻᑕᒃᓯᑎᑦ);ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ  
  3. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑉ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓚᐅᕐᓂᕐᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᐲᖅᓯᕕᐅᓚᐅᖅᑎᓐᓇᒋᑦ ᑕᖅᑭᓂᒃ 12−ᓂᒃ.