ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒐᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᒐᓴᖑᖅᑎᑦᑐᓐᓇᖅᐸᕋ?

ᐋᒃᑲ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒧᑦ ᐊᑭᓖᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐃᑲᔫᓯᐊᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐋᓐᓂᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐋᓐᓂᐊᖅᑖᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍᓗ. ᐃᖅᑲᖅᑐᒐᓱᙳᖅᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᖅᑐᑦ.