ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᓚᐅᑲᒃᑕᕋ ᒪᓕᑦᑎᐊᖏᒻᒪᑦ?

ᒪᓕᑦᑎᐊᖏᒃᑯᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒋᓚᐅᑲᒃᑕᑦ, ᖃᐅᔨᓴᕈᑎᒋᔭᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᖅᑕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᔪᓕᕆᔨᑦ  ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᖃᓚᑲᒍᑎᒋᔭᕐᓂᒃ.