ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᓐᓇᖅᐳᖓ ᐊᑭᓕᖅᓱᖅᑕᐅᑎᓪᓗᖓ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᑯᓐᓄᓗ?

ᐄᖑᑐᐃᓐᓇᕆᐊᓕᒃ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕈᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕋᓱᒃᑯᕕᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᖃᑎᖃᕆᐊᖃᖅᐳᑎ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᓇᓪᓕᐅᒃᑯᒫᓕᕆᔨᓪᓗ ᐊᖏᖅᑕᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑐᒃᓯᕋᐅᑎᒧᑦ ᑲᒪᔨᖏᓄᑦ.