WHMIS 2015: ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᖃᖅᐸᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᒐᒃᓴᑦ

Publication Date: 
ᑎᓯᐱᕆ 12 / 2016

ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᑦ ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᑎᓯᒪᔪᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓂᖕᓂᑦ ᑎᑎᖅᑭᖅᓱᖕᓂᖕᒧᓪᓗ ᐃᓚᐅᕈᑎᓕᖕᓂᑦ (GHS) ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᑦ ᐊᔾᔨᒌᓕᖅᑎᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐃᓚᐅᕈᑎᓄᑦ ᐅᓗᕆᐊᓇᖅᑐᓂᑦ ᑐᓴᐅᒪᔾᔪᑎᓂᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᓄᓇᕐᔪᐊᒥᐅᓂᑦ ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ.