ᓲᖑᓴᖕᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ

Publication Date: 
ᒫᑦᓯ 01 / 2017

ᓲᖑᓴᖕᓂᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕇᓐᓇᖅᓯᓂᐅᕗᖅ ᐃᓕᖅᑯᓯᖃᖕᓂᕐᓘᓐᓃᑦ ᓯᕘᕋᓵᖕᓂᖕᒥᑦ, ᐃᖢᐊᕈᓐᓃᖅᑎᑦᑎᓂᖕᒥᑦ, ᐊᑲᖅᓴᖅᑎᑦᑎᖏᓐᓂᖕᒥᑦ, ᑲᙳᓵᕆᓂᖕᒥᓪᓘᓐᓃᑦ ᐃᓄᖕᒥᑦ ᐊᒥᓱᓂᒡᓘᓐᓃᑦ.  ᐃᓛᓐᓂᒃᑯᑦ ᓲᖑᓴᖕᓂᖅ ᓈᒻᒪᙱᑦᑐᑎᒍᑦ ᐊᒃᑐᐃᓂᕐᓗᖕᓂᐅᔪᓐᓇᖕᒥᔪᖅ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ ᓲᖑᓴᖕᓂᖅ ᑐᕌᖅᓯᕙᒃᐳᑦ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓪᓗᒋᑦ.