ᓱᓐᓂᐅᒪᓂᖅ: ᑕᖃᒪᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᖕᒥᑦ

Publication Date: 
ᓯᑎᐱᕆ 11 / 2018

ᐃᓱᒪᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ/ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᑕᑯᓗᐊᕐᓂᖅ ᐱᑎᑦᑎᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᑕᖃᒪᔪᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᑐᕌᖅᑎᑦᑎᓗᓂ ᑐᙵᕕᖃᑦᑎᐊᙱᑦᑐᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕆᓂᕐᒥ ᐊᒻᒪ ᐱᐅᙱᑦᑐᒥ ᑎᒥᒧᑦ ᐃᓗᐊᖅᓯᔾᔪᑎᓂᑦ.

ᓱᓐᓂᐅᒪᓂᖅ (ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᖕᒥᔪᖅ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᒥᓂ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᕋᔭᙱᓐᓂᖓᓂ/ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ) ᐱᑎᑕᐅᔪᒧᑦ ᑕᖃᒪᔪᕐᒥ ᓇᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᒋᔭᐅᔪᒥ ᐊᖏᕐᔪᐊᖅᑐᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖓᓂ ᓱᓐᓂᖅᓯᒪᔪᑐᐊᖑᙱᑦᑐᒥ ᐱᓕᕆᔨᐅᔪᒥ, ᑭᓯᐊᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑎᒥᓄᑦ, ᐊᖓᔪᖅᑳᖓᓄᑦ, ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖁᑎᓕᖕᒧᑦ.