ᐃᒡᓗᓂᒃ ᓇᖕᒥᓂᓖᑦ’ ᑲᒪᒋᔭᒃᓴᖏᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ

Publication Date: 
ᔮᓄᐊᕆ 06 / 2015

ᐃᓄᖕᓂᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦᑎᖃᑦᑕᖅᐲᑦ ᐃᒡᓗᔅᓯᓐᓂ ᑲᒪᒋᔭᐅᑎᑦᑎᓕᕌᖓᕕᑦ ᓱᕋᒃᓯᒪᔪᓂᒃ? ᑲᒪᔨ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓱᕋᒃᓯᒪᔪᓕᕆᔨᒥᒡᓘᓐᓃᑦ? ᑕᐃᒪᓐᓇᐅᒃᐸᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐃᒪᐃᖁᔨᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᐃᓱᒪᒋᓗᓂᓯ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᓂᔅᓯᓐᓂᒃ. ᑐᑭᓕᒃ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑎᒍᑦ ᒪᓕᒐᑎᒍᓪᓗ ᐱᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᓄᑦ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᓂᒃ ᐊᒻᒪ ᓇᓪᓕᐅᑯᒫᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑏᑦ ᐱᖁᔭᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᒦᑦᑕᐃᓕᒪᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᒋᔭᕆᐊᓖᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᕆᐊᖃᖅᑕᑎᑦ ᐱᑕᖃᕐᒪᑕ.